Neurochirurgia Ružomberok

Neurochirurgická klinika ÚVN Ružomberok

Rozsah operačnej činnosti

Komplexný neurotraumatologický servis
pre región Liptova a Oravy:

Úrazy hlavy

Epidurálny hematóm, subdurálny hematóm, vnútromozgové krvácanie, kontúzia mozgu, strelné poranenia, impesívne fraktúry, iné patolog. procesy vyžadujúce akútnu operačnú intervenciu (osteoplastické/osteoklastické kraniektómie), komorová drenáž, zavedenie ICP snímača, trepanácia.

Úrazy chrbtice a miechy

Akútne chirurgické ošetrenie zlomenín krčnej, hrudnej, driekovej chrbtice (dekompresné operácie, stabilizácie predným/zadným prístupom, vertebroplastiky, kyfoplastiky, náhrady tiel stavcov).

Úrazy periférnych nervov

Komplexné ošetrenie úrazového poškodenia nervov s využitím operačného mikroskopu a mikroinštrumentária.

Ostatné operačné výkony:

Zápalové ochorenia

Subdurálny empyém, absces mozgu, zápalové ochorenia chrbticového kanála, paravertebrálne abscesy, zápalové ochorenia stavcov a medzistavcových platničiek.

Nádory mozgu

Gliové nádory supra aj infratentoriálne, meningeómy, vnútrolebečné metastázy, s využitím neuronavigácie.

Nádory chrbtice a miechy

Primárne nádory stavcov, metastatické nádory, intraspinálne extradurálne nádory, intradurálne extra aj intramedulárne nádory, komlexné ošetrenie nádorov s využitím neuromonitoringu.

Degeneratívne ochorenia chrbtice

Diskopatie, osteochondrózy krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice a ich následky ( predný aj zadný prístup, náhrady medzistavcových platničiek, mobilné náhrady, stabilizácia, náhrady tiel stavcov).

Spondylolistézy, spondyloptóza

Stabilizácia zo zadného prístupu, intervertebrálna fúzia, somatektómia.

Poškodenia periférnych nervov

Úžinové syndrómy n. ulnaris, n. medianus, ostatné lézie periférneho nervového systému.

Hydrocefalus

Vývojové chyby mozgu a miechy, získaný hydrocefalus, /externá komorová drenáž, VP shunt, .../

Neuromodulačné techniky

Spinálna stimulácia, aplikovanie generátora.

Kranioplastiky

Rekonštrukčné operácie po úrazoch hlavy, alo- a autológne kranioplastiky.